AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışma hayatına yönelik yapılan ilk müstakil kanun 20.06.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek, 30.06.2012 tarihli 6331 Sayılı ‘İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BU KANUN; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın 2013 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

İşyerlerinde 1 çalışanı dahi olsa bütün işyerleri bu kanun ile ilgili üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecektir.

Kanun kapsamında yayımlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ ne göre işyerleri; Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere üç grupta toplanmıştır.

İşyerlerinin sınıflandırılması ile birlikte İşyerlerinde alınması gereken önlemler, çalışmalar, periyodik kontroller, eğitimler, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi Çalıştırma süreleri gibi bir çok konu ayrı ayrı ele alınmıştır.

10-49 çalışanı olan ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ve Kamu kuruluşları 01.07.2020 tarihinde yasa kapsamına girmiştir.

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.

1 Temmuz 2020 Tarihi itibariyle işyerine görevlendirilen İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığına İSG Katip sistemi üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.

                       İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Aylık Hizmet Süreleri:

İSG Uzmanlarının Kişi Başı Çalışma Süreleri
Tehlike Sınıfı İşyeri Hekimi İş Güvenliği Uzmanı
Az Tehlikeli 5 dk 10 dk

 

Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için yüksek miktarlarda para cezası uygulanmaktadır. 

Bu cezalardan bazıları az tehlikeli sınıfta yer alan işyerileri için aşağıda ki gibidir;

 • İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. 11.735 TL ( Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda ceza uygulanır.)
 • İşyeri hekimi görevlendirmemek.11.735 TL ( Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda ceza uygulanır.)
 • Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak, 7.038 TL Uygunsuzluğun devam ettiği her ay için 10.560 TL
 • Acil Durum Eylem Planı Hazırlanmaması, 2.342 TL   Aykırılığın devamı halinde her ay 2.342 TL
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldırılmaması, Çalışan başına 948 TL
 • Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak. Çalışan başına 2.342 TL

           

          AKADEMİK BAŞARI 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DESTEK PRİMİ BAŞVURUSU

10’dan Az Çalışanı Olan İşyerlerine Devlet Desteği

 

Değerli İşverenler,

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında yönetmelik gereği 10’dan az çalışanı olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerleri için verilecek destek ödemelerini almak üzere yapılacak işlemler aşağıda açıklandığı gibidir.

 

 1. Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti
  1. Türkiye genelinde adınıza kayıtlı tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri var ise çalışan sayısı 10’dan az olmalıdır.
  2. Türkiye genelinde adınıza kayıtlı tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan birden fazla işyeri var ise toplam çalışan sayısı 10’dan az olmalıdır.
  3. Tehlike sınıfının tespitinde vergi levhasında yer alan Faaliyet Kodu (Nace Kodu) esas alınacaktır.

 

 1. Çalışan sayısının 10’dan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranır.
  1. İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
  2. İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
  3. Her bir ayda SGK’ya verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
  4. Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
  5. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ve İşyeri dışından hizmet alınan kısmi süreli İSG profesyonelleri çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
  6. İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

 

 1. Ödenecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti
 1. Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilecektir.
 2. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sı kadardır.
 3. Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, b maddesinde belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.
 1. Başvuru ve desteğin ödenme şekli
  1. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği Sosyal güvenlik il müdürlükleri/Sosyal güvenlik merkezlerine, EK-1’de belirtilen başvuru formu ile müracaat edecektir. Adınıza kayıtlı Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda (EK-1) ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu ünitelere yapılır.
  2. Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı olacak şekilde destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilir.
  3. Destek ödemelerine ilişkin başvurular;
   1. Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,
   2. Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,
   3. Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,
   4. Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının,

sonuna kadar yapılır.

 

 1. Yansıtma Faturası Düzenlenmesi
  1. Destek ödemelerini almak için SGK Kurumu adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenlenecektir. Düzenlenecek yansıtma faturalarında Kurumun vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 kullanılır.
  2. Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarları tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için ayrı ayrı gösterilir.
  3. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için sağlanacak destek tutarı, ilgili ayda geçerli prime esas günlük kazanç alt sınır üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır:
   1. Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır.
   2. Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, sigortalılara ilişkin SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı, (a) bendine göre hesaplanan tutar ile çarpılarak ödenecek destek tutarı bulunur.

(i) ve (ii) bentlerine göre yapılacak hesaplamalar, ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için ayrı ayrı yapılır. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanır ve yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilir.

MADEN FACİASIYLA İLGİLİ KAMU DENETÇİLERİ SOMA’DA

301 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili rapor hazırlayacak Kamu Denetçisi (Ombudsman) Abdullah Cengiz Makas, uzman heyetiyle birlikte facianın yaşandığı Soma’ya geldi.

Kamu Denetçisi Makas, heyetiyle beraber ilk olarak Kaymakam Bahattin Atçı’yı makamında ziyaret etti. Daha sonra Belediye Başkanı Hasan Ergene, ardından da Maden İş Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Recep Satır’la görüştü. Ziyaretlerden sonra gazetecilere açıklama yapan Makas, faciadan bir gün sonra 10 uzmandan oluşan inceleme komisyonu oluşturduklarını, komisyonun o tarihten itibaren çalışmalarını Ankara’da sürdürdüğünü kaydetti. Hazırlayacakları raporun klasik anlamda bir teftiş raporu olmayacağına dikkat çekerek, “Kamu Denetçiliği Kurumu olarak TBMM adına, kamuoyu adına Soma faciasıyla ilgili nerede yanlış yapıldı, nerede eksiğimiz var bunları tespit ederek genel bir resim ortaya koyma, önerileri de içeren raporu hazırlama yönünde çalışma yürütüyoruz. Temel amacımız bu. Dolayısıyla Soma konusunu bütün yandaşlarıyla, bütün taraflarıyla beraber müzakere edip genel bir resim ortaya koyacağız” diye konuştu.

Raporun bitiş tarihi ve içeriğiyle ilgili net bir şey söylemesinin mümkün olmadığını belirten Makas, Soma’da iki gün kalacaklarını, işçiler, işçi aileleri ve sosyal çalışmacılarla görüşecekleri bilgisini verdi.

Olayın yaşandığı tarihten itibaren hızlı bir çalışma yürüttüklerini ve aynı şekilde neticelendireceklerini kaydeden Abdullah Cengiz Makas, “Uluslararası normlar ve ülkelerdeki iyi uygulamalar da dikkate alınarak rapor hazırlanacak. Bu çok önemli. Üç ayağı var; mevzuat, idari uygulamalar ve denetim. İyi ülke uygulamaları ve uluslararası normlar da dikkate alınarak, konunun bütün paydaşları ve taraflarıyla görüşülerek bir rapor ortaya çıkarılacak” dedi.

Kamu Denetçisi (Ombudsman) Abdullah Cengiz Makas, 5 kişiden oluşan uzman heyetiyle birlikte facianın meydana geldiği Soma Kömür İşletmeleri’ne ait Eynez Maden Ocağı’nda incelemelerde bulundu. Heyete şirketin İşletme Müdürü Ali Haydar Sakık ve İnsan Kaynakları Müdürü Celalettin Gökaşan da eşlik etti.

Ocağın İşletme Müdürü Ali Haydar Sakık, heyettekilere şunları anlattı: “Basında herkes birçok şey konuştu. Kimileri doğru, kimileri biraz daha doğruya yakın ama şunu bilmek gerekir ki Türkiye’de madencilik işletmesindeki iş güvenliği anlamında, en ileri işletmelerden biri burasıdır. İş güvenliği zafiyeti olması mümkün değil.
Çünkü çok geniş bir kadroyla çalışıyoruz. Burada 8 uzman, 2 iş yeri hekimi, iş güvenliği birimi, her vardiyada 3’er mühendis, 2 tekniker, bir vardiya amiri, bir başçavuş ve bir çavuş şeklinde organizasyonumuz vardı.

Olayın nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Mevzuat anlamında eksiklik yok mudur, vardır. Hem de çok büyük eksikliklerimiz var. Onları gidermek için görüşümüze başvururlarsa, elimizden gelen yardımı yapmaya da hazırız.”

Heyet, şirket yetkililerinden aldığı bilgilerin ardından incelemelerini tamamladı.

7 AYDA BİN 100 İŞÇİ ÖLÜMÜYLE AVRUPA’NIN ZİRVESİNDEYİZ!

Türkiye’de her gün ortalama 4 işçi, iş kazalarına bağlı olarak hayatını kaybediyor. Bu yılın ilk yedi ayında hayatını kaybeden işçi sayısı bin 100’ü aştı. Sadece geçtiğimiz Temmuz ayında 123 işçi hayatını kaybetti. 2013 yılında da bin 235 işçi hayatını kaybetmişti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi verilerine göre 2014 yılının ilk yedi ayında en az bin 100 işçi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 56’sı kadın, 28’i çocuk, 21’i göçmen ve 150’si ise emeklilik çağında çalışan işçiydi. Yaşamını yitiren işçilerin 325’i maden, 187’si inşaat, 122’si tarım ve 79’u taşımacılık işkolunda çalışıyordu. İşçilerin 889’u işçi, kamu çalışanı/memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 89’u çiftçilerden, küçük toprak sahiplerinden ve kendi hesabına çalışanlardan, esnaflardan oluşuyor.

Ocak’ta 92, Şubat’ta 82, Mart’ta 121, Nisan’da 121, Mayıs’ta 416, Haziran’da 146 ve Temmuz ayında ise 123 işçi yaşamını yitirdi. Madencilik işkolunda 325, inşaat-yol işkolunda 187, tarım-orman işkolunda 122, taşımacılık işkolunda 79, ticaret-büro-eğitim-sinema işkolunda 43, metal işkolunda 39, belediye-genel işler işkolunda 28, savunma-güvenlik işçisi 27, enerji işkolunda 18, ağaç ve kağıt işkolunda 17, konaklama-eğlence işkolunda 17, petrokimya-lastik işkolunda 16, gemi-tersane-deniz-liman işkolunda 13, tekstil-deri işkolunda 12, çimento-toprak-cam işkolunda 9, sağlık-sosyal hizmetler işkolunda 8, gıda-şeker işkolunda 7, işkolu belirlenemeyen 8 işçi öldü. 14 yaş ve altında 7 çocuk işçi, 15-17 yaş arasında 12 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arasında 165 işçi, 28-50 yaş arasında 471 işçi, 51 yaş ve üstünde 150 işçi, yaşı öğrenilemeyen 173 işçi öldü.

İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre geçtiğimiz Temmuz ayında 123 işçi hayatını kaybetti. İşçi ölümleri en çok Düzce, İstanbul, Kocaeli ve Muğla’da yaşandı. Hayatını kaybedenler en çok tarım, inşaat, metal, belediye/genel işler ve gıda işkollarında çalışıyordu. İşçiler en çok trafik/servis kazaları, ezilme ve düşme nedeniyle hayatını kaybetti. Temmuz ayında yaşamını yitiren 123 işçinin 97’si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 23’ü çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 3’ü de kendi hesabına çalışanlardan/esnaflardan oluşuyor.