AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DESTEK PRİMİ BAŞVURUSU

10’dan Az Çalışanı Olan İşyerlerine Devlet Desteği

 

Değerli İşverenler,

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında yönetmelik gereği 10’dan az çalışanı olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerleri için verilecek destek ödemelerini almak üzere yapılacak işlemler aşağıda açıklandığı gibidir.

 

 1. Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti
  1. Türkiye genelinde adınıza kayıtlı tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri var ise çalışan sayısı 10’dan az olmalıdır.
  2. Türkiye genelinde adınıza kayıtlı tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan birden fazla işyeri var ise toplam çalışan sayısı 10’dan az olmalıdır.
  3. Tehlike sınıfının tespitinde vergi levhasında yer alan Faaliyet Kodu (Nace Kodu) esas alınacaktır.

 

 1. Çalışan sayısının 10’dan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranır.
  1. İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
  2. İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
  3. Her bir ayda SGK’ya verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
  4. Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
  5. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ve İşyeri dışından hizmet alınan kısmi süreli İSG profesyonelleri çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.
  6. İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

 

 1. Ödenecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti
 1. Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilecektir.
 2. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sı kadardır.
 3. Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, b maddesinde belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.
 1. Başvuru ve desteğin ödenme şekli
  1. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenler, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği Sosyal güvenlik il müdürlükleri/Sosyal güvenlik merkezlerine, EK-1’de belirtilen başvuru formu ile müracaat edecektir. Adınıza kayıtlı Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda (EK-1) ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu ünitelere yapılır.
  2. Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı olacak şekilde destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilir.
  3. Destek ödemelerine ilişkin başvurular;
   1. Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,
   2. Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,
   3. Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,
   4. Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının,

sonuna kadar yapılır.

 

 1. Yansıtma Faturası Düzenlenmesi
  1. Destek ödemelerini almak için SGK Kurumu adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenlenecektir. Düzenlenecek yansıtma faturalarında Kurumun vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 kullanılır.
  2. Yansıtma faturalarında iş sağlığı ve iş güvenliği destek tutarları tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için ayrı ayrı gösterilir.
  3. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için sağlanacak destek tutarı, ilgili ayda geçerli prime esas günlük kazanç alt sınır üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır:
   1. Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, prime esas günlük kazanç alt sınırına tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak, her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanır.
   2. Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, sigortalılara ilişkin SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı, (a) bendine göre hesaplanan tutar ile çarpılarak ödenecek destek tutarı bulunur.

(i) ve (ii) bentlerine göre yapılacak hesaplamalar, ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için ayrı ayrı yapılır. Her bir ay için hesaplanan tutarlar toplanır ve yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilir.